Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce

Rozsah zpracováva-ných údajů

Účel zpracování
Vážený obchodní partnere,

Následující texty jsme vytvořili proto, abychom vás seznámili se způsobem, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje a soukromí. Věříme, že odpoví na otázky, které vás zajímají.

Udělujete tímto souhlas společnosti EFAcademy s.r.o. , se sídlem Zlonínská 573, 250 65 Líbeznice, IČ: 05074592, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C257913 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

·         jméno a příjmení, včetně akademických titulů před a za jménem

·         název společnosti

·         e-mail

·         telefonní číslo

·         adresa bydliště, nebo sídla společnosti

·         IČ

·         údaje o objednávkách a provedených finančních transakcích mezi zákazníkem a správcem, zejména o jejich účelu a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví

·         údaje o dosažených výsledcích vzdělávání, odpovědi na testové otázky, informace o výsledcích zkoušek, výsledcích opravných zkoušek, o vydání osvědčení

·         audiovizuální záznam z akcí EFAcademy s.r.o.

·         Cookies/IP adresa

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:

·         poskytování služeb, plnění smlouvy, nebo objednávky,

·         technická zpráva webového portálu,

·         zpracování plateb,

·         vedení účetnictví,

·         marketing a zasílání newsletterů.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10let od okamžiku, kdy již nebude účel, pro který by je uchovával, pokud mu zákon nenařizuje delší dobu.

Cookies

Zabezpeče-ní a ochrana osobních údajů

Předávání osobních údajů třetím stranám a souhlas se zpracová-ním

Vaše práva v souvislos-ti s ochranou osobních údajů

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte (URL stránky), a dále aktuální verze prohlížeče a vámi požívaného operačního systému. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je oprávněným zájmem Správce. Případná cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje jsou chráněny maximální mírou zabezpečení, a to jak ty ve fyzické podobě, tak ty v elektronické podobě.

Portál www.efacademy.cz je opatřen certifikátem https://, díky kterému bezpečně komunikuje s prohlížeči webu.

Zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé mají přístup vždy pouze k nezbytně nutnému rozsahu zpracovávaných osobních údajů, a nejsou oprávněni pořizovat kopie a přenášet a zveřejňovat jakoukoliv formou zpracovávané osobní údaje mimo úkony související s výkonem činnosti Správce.

Pro přístup k zákaznickému účtu si zákazník zadává své heslo. Pro maximální bezpečnost zákaznického účtu je třeba zvolit netriviální heslo, které např. neobsahuje několik stejných čísel nebo číselné řady, a takové heslo pravidelně aktualizovat.

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci EFAcademy s.r.o. (Správce). Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů. Jedná se o následující subjekty:

·         účetní společnost, daňový poradce, auditor, advokát

·         společnost Facebook

·         společnost Google

·         technický správce portálu, společnost Banys Media s.r.o.

·         smluvní partneři Správce - EFPA ČR, Fakturoid, ClickMeeting, Smartselling

Osobní data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vezměte, prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

1) právo na informace

•       Máte právo vědět, jaké informace a po jakou dobu o vás Správce uchovává. Veškeré takovéto informace naleznete v tomto dokumentu - Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

2) právo na přístup

•       v případě vašeho požadavku vám ve lhůtě 1 měsíce sdělíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů.

3) právo na doplnění a změnu osobních údajů

•       v případě vaší žádosti o změnu nebo doplnění osobních údajů pro vás tuto změnu či doplnění v odůvodněných případech provedeme.

4) právo na omezení zpracování

•       pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete také jen rozsah osobních údajů nebo účel zpracování

5) právo na přenositelnost

•       v případě vašeho požadavku vám ve lhůtě 1 měsíce od vznesení požadavku sdělíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč, a to ve strojově čitelné podobě, abyste své osobní údaje mohli vzít a přenést k někomu jinému

6) právo na výmaz (být zapomenut)

•       v případě vašeho oprávněného požadavku ve lhůtě 1 měsíce vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně vám sdělíme, které údaje jsme smazali a odůvodníme, které jsme smazat nemohli.

•       Typické informace, které je Správce povinen uchovávat zpravidla po dobu 10 let a nelze je smazat, jsou údaje o odborných zkouškách, vzdělávání a certifikátech, které Zákazník na základě využití služeb u Správce získal/a.

7) stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

•       v případě, že se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

Veškerá vaše práva můžete uplatnit u Správce – EFAcademy s.r.o. emailem na adresu info@efacademy.cz

Ujištění mlčenlivosti

Prohlášení

Kontakt
Správce tímto prohlašuje, že zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů (přihlašovací údaje apod.). Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se Správcem.

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména nařízením GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovány jen na základě platného právního důvodu (plnění smlouvy, oprávněný zájem, zákonná povinnost nebo udělený souhlasu se zpracováním).

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 25.5.2018

Pokud se na nás budete chtít v otázce zpracování údajů a ochrany soukromí obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: info@efacademy.cz.

Potřebujete pomoc?

Napište mi na info@efacademy.cz nebo volejte na 725 931 311.

Jsme tu pro vás, rádi vám pomůžeme.