Obchodní a reklamační podmínky 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EFACADEMY s r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky"), obchodní korporace EFACADEMY s r.o., se sídlem Zlonínská 573, 250 65 Líbeznice, IČ: 05074592, DIČ: CZ05074592, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského  soudu v Praze, oddíl C, vložka (sp. zn.) 257913 (dále jen "korporace") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z nebo na základě poskytování služeb v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích školení, kurzů a jiných akcí, poradenství, a prodeje odborných publikací a jsou pro smluvní strany závazné. Smluvní vztah mezi korporací a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“), a to prostřednictvím webového rozhraní www.fgrozvoj.cz (dále jen „webové rozhraní“).

1.2 Veškeré právní vztahy mezi korporací a zákazníkem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, přičemž právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník“) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Právní vztahy jsou uzavírány a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4 Informace poskytnuté v souladu s ust. § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku:

a) totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj: EFACADEMY s r.o., IČ: 05074592, tel.: (+420) 725 931 311, e-mail: info@efacademy.cz;

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích školení, kurzů a jiných akcí, poradenství, a prodeje odborných publikací, blíže specifikované na webovém rozhraní www.efaonline.cz;

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků: cena za zboží či služby je vždy uvedena u konkrétního zboží či služby včetně informace o tom, zda je cena s/bez DPH (v případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou DPH sazbou);

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění: viz čl. 3 a čl. 6 těchto obchodních podmínek;

e) náklady na dodání: viz čl. 6 těchto obchodních podmínek (pokud tyto náklady nelze stanovit předem, mohou být dodatečně účtovány podle sazebníku provozovatele poštovních či jiných doručovacích služeb);

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: viz čl. 7 a čl. 8 těchto obchodních podmínek;

g) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby aktuálního sazebního zákazníkova dodavatele;

i) podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy: viz čl. 4 těchto obchodních podmínek;

j) informace i nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy, i nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou: viz čl. 4 těchto obchodních podmínek;

k) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo: viz čl. 4 těchto obchodních podmínek;

l) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup: obchodní podmínky, objednávku a evidenci platby a využití služby korporace eviduje a na vyžádání zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, poskytne údaje z této evidence (údaje budou poskytnuty v elektronické podoby – scan listin);

m) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít: smlouva se uzavírá v českém jazyce; n) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: smlouva se uzavírá prostřednictvím webového rozhraní www.tsmvyskov.cz, přičemž zákazník je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží; d) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: zákazník je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží a má možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit; před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Ostatní skutečnosti jsou zřejmé ze souvislostí a z obsahu webového rozhraní www.efaonline.cz.

1.5 Smlouva je uzavřena odesláním objednávky (nikoliv tedy až po potvrzení objednávky). Korporace se zavazuje doručit zákazníkovi objednané zboží či poskytnout objednané služby a zákazník se zavazuje korporaci objednané zboží či služby uhradit v plné výši. Akceptace (potvrzení) objednávky je zpravidla provedena prostřednictvím emailu, výjimečně může být provedena telefonicky.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Webové rozhraní obsahuje seznam nabízeného zboží a služeb, a to včetně uvedení cen za jednotlivé zboží či služby. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků (kromě dopravy a poštovného). Nabídka prodeje zboží a služeb a ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost korporace uzavřít se zákazníkem smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (pak mají odchylná ujednání v takové smlouvě přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek). Veškeré nabídky prodeje zboží a služeb umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a korporace není povinna uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. Podání objednávky zboží či služeb je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, případně telefonicky či e-mailem. Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.2 Webové rozhraní obsahuje také informace spojené s dopravou a balením zboží či služby.

2.3 Pro objednání zboží či služby vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží či službě (objednávané zboží či službu „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží či služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží či poskytnutím služby (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4 Před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal), a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou korporací považovány za správné. Korporace neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

2.5 Korporace je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží či rozsah služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení podání objednávky (například e-mailem či telefonicky).

2.6 Smluvní vztah mezi korporací a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv tedy až po potvrzení objednávky). Akceptace (potvrzení) objednávky je zpravidla provedena prostřednictvím e-mailu, výjimečně může být provedena telefonicky.

2.7 Korporace je povinna dodat zboží či poskytnout službu, které si zákazník objednal. Této povinnosti je zbavena v případě vyprodání zásob, o čem bude zákazník informován.

2.8 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám dle aktuálního sazebníku dodavatele.

2.9 Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.10 Zákazník má právo na zrušení objednávky před jejím zabalením a vyexpedováním bez jakýchkoliv poplatků. Zrušení objednávky musí být oznámeno korporaci telefonicky nebo emailem (kontaktní údaje uvedeny v těchto obchodních podmínkách). V případě, že zákazník zruší objednávku:

a) a zboží již bylo zabaleno a odesláno, má korporace právo požadovat úhradu nákladů na zabalení a odeslání zboží,

b) a zboží již bylo zabaleno, může korporace požadovat úhradu nákladů vzniklých se zabalením zboží,

c) a zboží ještě nebylo zabaleno ani odesláno, nebude vyžadován žádný poplatek.

3. Cena za zboží a platební podmínky

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží či s poskytnutím služby dle smlouvy může zákazník uhradit korporaci následujícími způsoby:

a) v případě zboží v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce, v případě služeb v o1blasti otevřených i zakázkových vzdělávacích školení, kurzů a jiných akcí v hotovosti v místě a v den konání akce (poskytnutí služby),

c) bezhotovostně převodem na účet korporace vedený u společnosti FIO banka, a.s., číslo účtu: č. 2700995490/2010(dále jen „účet korporace“), a to na podkladě daňového dokladu (faktury) vystaveného korporací.

3.2 Společně s cenou za zboží je zákazník povinen zaplatit korporaci také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou za zboží i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury – daňového dokladu). V případě objednávky zboží a volby jeho osobního odběru je zboží rezervováno po dobu 14 dnů, pokud není do této doby vyzvednuto, je vráceno zpět k prodeji.

3.4 V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak korporace nebude schopna platbu identifikovat. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu za zboží či službu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet korporace.

3.5 Korporace je oprávněna, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.6 Případné slevy z ceny zboží či služby poskytnuté korporací zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

3.7 Korporace vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Korporace je plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Odstoupení zákazníka – spotřebitele od kupní smlouvy

4.1 Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, začne korporace s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

4.2 Zákazník – spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být korporaci odesláno ve shora uvedené lhůtě, a to na adresu sídla korporace či na adresu elektronické pošty korporace info@fgrozvoj.cz. V tomto případě Kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu.

4.3 Vzorové poučení o právu zákazníka – spotřebitele na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.:

A. Právo odstoupit od smlouvy

A.1 Do 14 dnů má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

A.2 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:

a) uzavření smlouvy,

b) v případě uzavření kupní smlouvy - kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží,

c) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí - kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží, nebo

d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu - kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží.

A.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od smlouvy informovat korporaci – EFACADEMY s r.o., IČ: 05074592, se sídlem Zlonínská 573, 250 65 Líbeznice, tel.: (+420) 725 931 311, email: info@efacademy.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Zákazník rovněž může použít níže uvedený formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

A.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (viz A.1 ve spojení s A.2).

B. Důsledky odstoupení od smlouvy

B.1 Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí korporace bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí došlo oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od zákazníka obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání korporací nabízený). Pro vrácení plateb použije korporace stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím zákazníkovi nevzniknou další náklady. Platbu zákazníkovi korporace vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

B.2 a) Pokud zákazník již obdržel zboží na základě smlouvy, pak zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle zákazník korporaci zpět nebo zboží korporaci předá na adrese sídla – Zlonínská 573, 250 65 Líbeznice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešlete korporaci zboží zpět před uplynutím výše uvedené lhůty 14 dnů.

b) Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponese zákazník.

c) Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

B.3 Pokud zákazník požádal, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy (nebo to vyplývá z povahy objednávky – kupř. požadavek na uskutečnění služby do 7 dnů od podání objednávky), zaplatí zákazník částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy informoval korporaci o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

4.4 Vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.: (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

4.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

4.6 Zboží by mělo být korporaci vráceno, pokud možno, nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

4.7 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí korporace zákazníkovi nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Korporace vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který korporace nabízí, vrátí korporace zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (následné vrácení zboží korporaci však provádí zákazník na vlastní náklady).

4.8 Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené zákazníkem bude poškozeno, vzniká korporaci vůči zákazníkovi právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je korporace oprávněna jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

4.9 Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, korporace není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než jí zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží korporaci odeslal.

4.10 Ve vlastním zájmu zašle zákazník zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal, jelikož prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.

4.11. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před Oznámení o odstoupení od smlouvy Adresát: EFACADEMY s r.o., IČ: 05074592, se sídlem Zlonínská 573, 250 65 Líbeznice, tel.: (+420) 725 931 311, email: info@efacademy.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*):…………………………………………………………

Datum objednání (*) /datum obdržení  (*):…………………………………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele/ spotřebitelů:………………………………………………………

Adresa spotřebitele/ spotřebitelů:…………………………………………………………………..

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) …………………………………………..

Datum:……………………….. (*)

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1 Dodací lhůta pro dodání zboží běží od potvrzení závazné objednávky zboží za předpokladu včasného dodání všech podkladů a informací, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky korporací.

5.2 Zboží je dodáváno balíkem, případně obálkou, přepravcem dle volby zákazníka. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností korporace dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. V případě delší dodací doby (zboží není momentálně skladem nebo jiné závažné důvody), bude zákazník informován a bude s ním konzultována možnost dalšího postupu, případně má poté zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

5.3 V případě volby platby předem na účet bude zákazníkovi zboží rezervováno po dobu 14 dnů, pokud není stanoveno jinak. Pokud zákazník částku (kupní cenu) neuhradí, bude objednávka stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji. Totéž platí i v případě osobního odběru a platbě v hotovosti na adrese korporace. V případě volby platby předem na účet korporace bude zboží zákazníkovi odesláno až po zaplacení celé částky za zboží včetně nákladů spojených s dopravou.

5.4 V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5 Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat záznam o porušení zásilky. Bez tohoto může být zákazníkova reklamace neúspěšná. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Pokud tedy došlo k viditelnému porušení zásilky nebo vniknutí do zásilky, je nezbytné s přepravcem sepsat záznam o škodě na zásilce. Je nezbytné co nejdříve kontaktovat korporaci telefonicky nebo emailem. V případě nedodržení tohoto postupu není možné žádat dodání chybějícího nebo poškozeného zboží.

5.7 Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.8 Na zákazníka (kupujícího) přechází vlastnické právo okamžikem potvrzení předávacího protokolu (dodacího listu) dopravci. Po převzetí zásilky se případné reklamace řeší přímo s dopravcem. Naše doporučení: Ve všech případech doporučujeme kontaktovat přepravce neprodleně. Pokud zásilka jeví známky zjevného poškození, zásilku nepřebírejte a sepište protokol o poškození zásilky spolu s přepravcem. Protokol nepodepisujte, pokud jste nezkontrolovali obsah u poškozené zásilky. Pokud k této situaci došlo, neprodleně nás prosím telefonicky kontaktujte.

5.9 Pokud nebude zboží objednané zákazníkem zaslané na dobírku vyzvednuto, je korporace oprávněna požadovat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odesláním a balení zboží + manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 200,- Kč.

5.10 Ceny poštovného a balného najdete v sekci Platební a dodací podmínky.

6. Platební a dodací podmínky

6.1 Zboží odesílá korporace obvykle do 1-3 pracovních dnů při platbě dobírkou nebo od obdržení platby, nejpozději do 14 dnů od závazného potvrzení objednávky. Pakliže není možné tuto lhůtu dodržet, bude korporace zákazníka včas informovat.

6.2 Osobní odběr je možný následujícím způsobem:

a) Osobní odběr v sídle korporace na adrese Zlonínská 573, 250 65 Líbeznice: zdarma

b) Osobní odběr zprostředkuje (kromě Praha) společnost Zásilkovna (pozor, není zde možné uplatňovat reklamace, společnost Zásilkovna bude zákazníka sama informovat, jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí; slouží pouze pro zásilky do 5 kg; je však možné objednávku rozdělit a zaplatit tak dva osobní odběry u zásilek těžších než 5 kg; v případě, že váha objednávky tento limit překročí, bude korporace zákazníka informovat a dohodnou se na dalším postupu. Mapy míst najdete zde: http://www.zasilkovna.cz): cena: 54,50 Kč včetně DPH (+ 12,10 Kč dobírka) V případě, že dojde k poškození zásilky při osobním odběru, neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od vyzvednutí zásilky nás telefonicky nebo e-mailem informujte - viz kontakty.

6.3 Doručení prostřednictvím České pošty po ČR:

a) doručení Česká pošta Balík Na poštu - 99 Kč (dobírka + 26 Kč)

b) doručení Česká pošta Balík Do ruky - 109 Kč (dobírka + 26 Kč)

c) doručení Česká pošta + dobírka (EMS: do 24 hodin) - 179 Kč d) doručení Česká pošta (obálka) - 49 Kč Obálkou zasíláme pouze zboží, které není křehké. Akceptovány jsou rozměry zboží max. A4, tloušťka max. 4-5 cm, není zde garance doručení do druhého dne. Zasíláme doporučeně. V případě, že zvolíte tento způsob dopravy a my naznáme, že není vhodný vzhledem k povaze sortimentu, budeme Vás kontaktovat.

6.4 Bankovní spojení: FIO Banka č.ú. 2700995490/2010.

6.5 V případě volby platby předem na účet bude zákazníkovi zboží rezervováno po dobu 14 dnů, pokud není stanoveno jinak. Pokud zákazník částku (kupní cenu) neuhradí, bude objednávka stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji. Totéž platí i v případě osobního odběru a platbě v hotovosti na adrese korporace. V případě volby platby předem na účet korporace bude zboží zákazníkovi odesláno až po zaplacení celé částky za zboží včetně nákladů spojených s dopravou. 6.6 Informace k přepravě a dodání zboží – viz čl. 5 těchto obchodních podmínek.

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem.

7.2 Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má zákazník práva z vadného plnění.

7.3 Korporace je zavázána plnit ve střední jakosti, není-li mezi stranami ujednána jiná jakost.

7.4 Korporace plní vadně, zejména a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují, c) ujistí-li zákazníka v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.

7.5 Korporace odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Zejména korporace odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.6 Věc je vadná, pokud nebyla dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

7.7 Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho korporace výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřela-li vadu lstivě.

7.8 Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.9 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu korporace; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li korporace vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.10 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může korporace dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může korporace odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li korporace vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu korporace.

7.11 Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.12 Neoznámil-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7.13 Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Toto se však nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

7.14 Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

7.15 Práva z vadného plnění nelze vztahovat na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na poškození v důsledku manipulace vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu apod.

 

8. Reklamační řád

8.1 Reklamační řád vychází z platné a účinné legislativy – zejména z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na věci, u nichž jsou uplatňována práva zákazníka z vadného plnění (dále jen „reklamace“). Jako prodávající je označena obchodní korporace: EFACADEMY s r.o., se sídlem Zlonínská 573, 250 65 Líbeznice, IČ: 05074592, DIČ: CZ05074592, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka (sp. zn.) 257913

8.2 Společnost EFACADEMY s r.o., je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. Společnost je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu (zákazníkovi) výrobky nebo poskytuje služby.

8.3 Kupujícím je osoba, která je v těchto obchodních podmínkách označena též jako zákazník. Platná právní úprava rozlišuje dvě možnosti: Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy naplňuje znaky uvedené v ust. § 420 a násl. občanského zákoníku (podnikatel), a kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy naplňuje znaky uvedené v ust. § 419 občanského zákoníku (spotřebitel = každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná).

8.4 Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

8.5 Práva z vadného plnění jsou upravena v čl. 7 těchto obchodních podmínek.

8.6 Neoznámil-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K těmto soud přihlédne jen k námitce korporace, že vada nebyla včas oznámena. Korporace však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které korporace v době odevzdání věci věděla nebo musela vědět.

8.7 Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Toto se však nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

8.8 Požádá-li o to zákazník, potvrdí mu korporace v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Korporace má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí korporace v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení korporace zároveň uvede, že další práva zákazníka, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

8.9 Ujednají-li korporace a zákazník zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

8.10 Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

8.11 Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle čl. 8.8 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro zákazníka bližším, uplatní zákazník právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím (korporací) a kupujícím (zákazníkem) při koupi věci.

8.12 Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

8.13 S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je korporace povinna přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Korporace je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Korporace nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se korporace se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8.14 Dojde-li k výměně věci, nezačne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

8.15 Pro reklamaci nás prosím kontaktujte písemně dopisem, telefonicky (tel. (+ 420) 725 931 311), e-mailem (info@efacademy.cz), nebo osobně na adrese Zlonínská 573, 250 65 Líbeznice.

8.16 Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat korporaci, si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží důkladně zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu (a to včetně veškerého příslušenství) a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží k reklamaci zašlete prosím běžným obchodním balíkem na adresu: EFACADEMY s.r.o., Zlonínská 573, 250 65 Líbeznice. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. Po vyřízení reklamace bude korporace zákazníka nejčastěji telefonicky, e-mailem, případně dopisem kontaktovat.

8.17 Korporace může poskytovat zdarma k nákupu dárky. Na tyto dárky se nevztahují žádná práva spotřebitele.

9. Specifika ve vztahu k pořádaným kurzům a školením

9.1 Přihlášku je možno podat nejpozději 5 dnů před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické domluvě. Vaše předběžné dotazy přiložte k závazné přihlášce.

9.2 Cena za účast jednoho pracovníka organizace či jednotlivce (dále jen „účastnický poplatek“) je stanovena u každé akce v Kč (tato cena zahrnuje DPH). Semináře akreditované MV ČR, MŠMT pro DVPP a MPSV jsou od 1. 1. 2009 dle § 57 odst. 1 pís. d) Zákona o DPH osvobozené od DPH. Cena je u různých akcí odlišná v závislosti na délce konání semináře či kurzu, na poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.

9.3 Zařazení účastníků na kurz, seminář či školení bude uskutečněno podle pořadí došlých přihlášek. V případě naplnění kapacity semináře bude přihlašující se subjekt o této skutečnosti vyrozuměn a účastnický poplatek mu v takovém případě bude vrácen. Pokud ovšem došlo k zařazení přihlašujícího se subjektu do kurzu či semináře a ten se následně akce nezúčastní, potom se účastnický poplatek nevrací, přihlašující se subjekt má ovšem právo vyslat náhradníka.

9.4 Přihlašující se subjekt se zavazuje k úhradě účastnického poplatku nejpozději ke dni konání semináře, a to buď převodem na účet nebo v hotovosti v den konání semináře. Daňový doklad obdrží u prezence. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo datum přijetí platby na náš účet. Pokud nebude úhrada provedena do 10 dnů po době splatnosti (= datum konání semináře nebo datum splatnosti zaslané faktury).

9.5 V případě, že přihlašující se subjekt zruší přihlášku na akci do 5 pracovních dnů před uzávěrkou přihlášek, bude účtován storno poplatek, a to ve výši 10 % ceny školení. Na pozdější zrušení není možné brát z provozních důvodů zřetel a přihlašujícímu se subjektu vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek.

9.6 Přijetí přihlášky poštou či faxem pořadatel nepotvrzuje, on-line přihlášky jsou potvrzovány na email, který je v nich uveden. Přihlašující se subjekt bude vyrozuměn v případě, že přihlášení pracovníci nebudou zařazeni z důvodů naplněné kapacity, nemoci lektora či jiných nepředvídatelných vlivů nebo v dalších případech uvedených v těchto obchodních podmínkách.

9.7 Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách posluchačům kurzů. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé posluchačům nebo posluchači způsobené. Tyto náklady způsobené uvedenými okolnostmi ponese výhradně posluchač kurzu.

9.8 Každý absolvent semináře (posluchač kurzu) obdrží písemné osvědčení o absolvování.

9.9 Případná změna termínu školení, lektora a přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů je vyhrazena.

9.10 Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením semináře. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně, bude odvozen od množství dotazů v závěru a během přednášky. Na požádání Vám zajistíme ubytování.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována dle platné legislativy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně adresa pro doručení, pokud se liší od adresy bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů korporací, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi.

10.4Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, případně při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě, korporace nenese náklady spojené s uvedením chybné adresy zákazníkem.

10.5Zpracováním osobních údajů zákazníka může korporace pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám. Faktury však mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.).

10.6Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou až do doby písemného vyjádření nesouhlasu zájemce s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7 Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem korporace na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení korporace na elektronickou adresu zákazníka. Tento souhlas je možné kdykoli písemně odvolat na adrese info@efacademy.cz.

10.8 Korporace splnila povinnost registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů.

11 Závěrečná ustanovení

11.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.3 Kupní smlouva je uzavřena a obchodní podmínky vyhotoveny v českém jazyce.

11.4 Zákazník bere na vědomí, že korporace nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky (webového rozhraní) nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

11.5 Korporace upozorňuje zákazníka, že informace na webových stránkách (webovém rozhraní) jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Korporace může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

11.6 Náklady na použití telekomunikačních prostředků jsou v běžné výši, hradí je zákazník a odpovídají tarifům telekomunikačních služeb zákazníka či tarifům dodavatelů jiných služeb, které zákazník využívá.

11.7 Tyto obchodní podmínky jsou platné v den odeslání objednávky, prodávající si však vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Starší verze obchodních podmínek jsou však archivovány a mohou být na vyžádání e-mailem poskytnuty.

11.8 Ceny u zboží v akci platí do vyprodání zásob tohoto akčního zboží.

11.9 Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní korporace.

11.10 Kontaktní údaje korporace: EFACADEMY s.r.o., Zlonínská 573, 250 65 Líbeznice. Adresa elektronické pošty info@efacademy.cz, telefon: (+420) 725 931 311.

11.11 Slevy se nesčítají.

11.12 Daňový doklad (případně záruční list) bude přiložen do zásilky se zbožím zaslané zákazníkovi. V případě nákupu s osobním odběrem bude doklad předán osobně zaměstnancem korporace.

11.13 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. září 2019.

EFACADEMY s.r.o.